Blackberry

26 tekstów – auto­rem jest Blac­kber­ry.

Od zaw­sze żyje w prze­kona­niu, że to mężczyz­na po­winien za­biegać o ko­bietę, to znaczy, że żyje w ciemnogrodzie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 sierpnia 2013, 00:11

Jeśli mężczyz­na chce to Ciebie znaj­dzie, choćby miało to gra­niczyć z cu­dem czy od­ko­paniem spod ziemi, dla­tego dla ciszy nie szu­kaj wytłumacze­nia, tyl­ko uświadom so­bie rzeczywistość. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 sierpnia 2013, 09:07

Ludzie się nie zmieniają, cza­sem tyl­ko cho­wają się za maską, by za ja­kiś czas powrócić ze zdwo­joną siłą. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 sierpnia 2013, 19:10

Po choćby naj­większej burzy zaw­sze zaświeci dla nas słońce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2012, 14:15

Każdy z nas ma swo­jego Anioła Stróża, pot­rze­ba tyl­ko cza­su aby od­na­leźć go tu za ziemi, przyj­dzie sam zu­pełnie niespodziewanie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 kwietnia 2012, 13:30

To co naj­lep­sze przychodzi nies­podziewa­nie- te­raz muszę się te­go trzy­mać z całych sił, by przet­rwać tą jesień. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2012, 01:09

Te­raz wiem na pew­no, że choćby stanął dziś prze­de mną młody bóg, ja po raz ko­lej­ny wy­biorę właśnie Ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 lutego 2012, 12:46

Cieka­we jest, że ludzie w dzi­siej­szych cza­sach mówią so­bie 'Kocham Cię' z równą lek­kością co 'Dzień Dobry'. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 sierpnia 2011, 21:40

Każdy si­wy włos na głowie mężczyz­ny, to niewy­korzys­ta­na okaz­ja w je­go życiu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 sierpnia 2011, 00:03

Słowa wy­powiada­ne zbyt często tracą na swo­jej war­tości, dla­tego 'Kocham Cię' wy­powiada się z głębi ser­ca raz w życiu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2011, 00:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blackberry

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność